Artiks sekretesspolicy

Personuppgiftspolicy

Framkalla Europe AB, organisationsnummer 556943-4227 ("nedan Bolaget", "vi") respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlar in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats, och/eller app samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats eller app som administreras av Bolaget ("Tjänsten"). Bolaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvar för att behandla enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten.

All behandling av personuppgifter inom Bolaget sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).


Centrala begrepp

1. Uppgifter som behandlas

2. Ändamål med behandlingen och rättslig grund

3. Rättslig grund för Bolagets behandling av dina personuppgifter

4. Säkerhet och Överföring av personuppgifter

5. Dina rättigheter och val

6. Cookies

7. Länkar till andra webbplatser och sociala plug-ins

8. Ändringar i personuppgiftspolicyn

9. Lagval och tvistelösning

10. Kontaktuppgifter


En personuppgift är en upplysning som direkt eller direkt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användbara arbete vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling omfattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annat bestämt ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


1. Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Bolaget samlar in och behandlar om dig som användare av Tjänsten är:

• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
• Faktureringsadress
• IP-adress

och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för Tjänsten.

Bolaget behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att genomföra en beställning eller tjänster. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta i att Bolaget inte kan genomföra den efterfrågade beställningen eller tjänsten. För det fall du väljer att skapa ett användarkonto hos Bolaget kommer Bolaget att spara ovanstående personuppgifter om dig även för detta syfte. Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto, inklusive:

• Information om din användning av Tjänsten, t.ex. hur du navigerar i Tjänsten och vilka sidor du har besökt

• Tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Tjänsten som, IP-adress, Hårdvarutyp, Operativsystem och Webbläsarversion

• Geografisk information

• Adressuppgifter som anges i tjänsten eller via offentliga register

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi även komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, i första hand SPAR.


2. Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

För att tillhandahålla tjänster och administrera vårt avtal med dig, inklusive skapande av och administrering av ditt användarkonto (om du väljer att skapa ett användarkonto);

För att du ska kunna nyttja Tjänsten kan vi komma lämna ut dina personuppgifter till underleverantör eller en tredje del i syfte att uppfylla din begäran tjänster eller produkter (såsom för att genomföra betalning för utförd tjänst);

För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-post, e-postformulär eller konton i sociala medier) eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via kundservice, för att skicka notifieringar samt informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor;

För att tillhandahålla den tekniska funktionaliteten;

Kontinuerligt förbättra säkerheten i våra nätverk och informationssystem, samt för att analysera din och andra användares användning av Tjänsten (t.ex. vilken mobilenhet eller utrustning du använder);

Vi kan komma att erbjuda dig att delta i tävlingar på webbsidan. När du deltar i en sådan tävling kan vi komma att be dig att ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer att samla in och behandla sådana uppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster;

För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring av våra produkter och tjänster, samt våra koncernbolags produkter och tjänster, via e-post och sms/mms

För att kontrollera, användning, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller i samband med av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Bolagets eller andras rättigheter;

För att fullgöra rättslig förpliktelse.

För att förbättra och utveckla Tjänster och nya tjänster och produkter


3. Rättslig grund för Bolagets behandling av dina personuppgifter

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan).

Nödvändig behandling för ändamål som rör Bolagets eller tredje delar berättigade intressen (intresseavvägning).

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Bolagets eller tredje delar berättigade intressen, kan Bolaget behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen inkluderar Bolagets kommersiella att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av Tjänsten, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt att använda Bolagets och Bolagets koncernbolags produkter och tjänster (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan). Med "berättigade intressen" avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att kunna tillhandahålla att vi kan tillhandahålla dig så bra Tjänster som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Till exempel har vi ett berättigat intresse att behålla att marknadsföringen är relevant för dig, därför kan vi behandla dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen efter dina intressen, t.ex. anpassad efter din användning av Tjänster. Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att:

a) fullgöra skyldighet enligt lag och föreskrifter eller genom domstolsbeslut;

b) vid förhandling om försäljning av vår verksamhet eller tillgångar delge en eventuell köpare nödvändig information om våra kundregister (en eventuella köpare kommer i sådana fall inte ha rätt att använda uppgifterna för annat ändamål än för värderingen av vår verksamhet);

c) överlåta dem till en tredje del som köpt vår verksamhet eller en väsentlig del av våra tillgångar och personuppgifter ingår som en del av försäljningen;

d) eller det är nödvändigt för att genomdriva eller tillämpa våra allmänna villkor, eller för att skydda våra rättigheter, tillgångar, säkerhet, kunder eller andra personer.

För det fall att du inte längre vill erhålla marknadsföring via e-post från oss och/eller våra samarbetspartners, var vänlig maila hello@framkalla.com. Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, leverantörer och samarbetspartners) mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra Tjänster och för att hjälpa våra Tjänster och system är säkra. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingen kan påverkas på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken "Dina rättigheter och val" nedan.

Behandling med stöd av uttryckliga samtal:
Bolaget kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan). Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Bolaget kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut (dvs för det ändamål som anges i punkterna ovan).

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunderna som anges ovan.


4. Säkerhet och Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifterna inom Bolagets koncernbolag:

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom bolagskoncernen för självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att presentera information och förbättra din användarupplevelse vid marknadsföring av sådana bolags produkter och tjänster. Exempel på sådana uppgifter kan vara kontaktuppgifter, personnummer samt boendeform. Skulle du bli kontaktad av något av dessa bolag kommer det att informera dig om den personuppgiftspolicy som gäller för just behandlingen av uppgifter inom bolaget. Detta innebär, som ett förtydligande, att du bland annat och marknadsföringssyfte kan komma att bli direkt kontaktad av andra bolag inom koncernen.

Överföring av personuppgifter till tredje man:

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Bolaget kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje del, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör sig om utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsslut.

Bolaget kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Bolagets räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Bolagets leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje del, för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än syftet som anges i denna personuppgiftspolicy , utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje land:

Bolaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall Bolaget väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Bolaget i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den sk Privacy Shield- överenskommelsen mellan EU och USA.

Säkerhet till skydd för personuppgifter:

Bolaget värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Bolaget har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

Lagring och gallring av personuppgifter:

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som krävs med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du väljer att ha ett användarkonto hos oss eller, om du inte har ett användarkonto, tills det att den tjänst du valt att utföra är slutförd. Det bildmaterial som du väljer att lägga upp hos oss och som inte går vidare till framkallning i någon form kommer att raderas efter ca en vecka. Bildmaterial som går vidare till framkallning skall reklameras senast inom tre månader.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta med nyhetsbrevet. I marknadsföringssyfte används endast nödvändig kontaktinformation som inte är äldre än 24 månader från det att du upphör att vara kund.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analysator eller direktmarknadsföring för ändamålet som har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.


5. Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Bolaget via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Rätt till tillgång:

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om Bolaget behandlar personuppgifter om du har rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Bolaget rätt att ta en rimlig avgift baserat på Bolagets administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Bolaget, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, för en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter:

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;

om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen);

om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning);

om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas pga rättslig förpliktelse;

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:

Du har i vissa fall rätt att begära att Bolaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Bolaget får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Bolaget inte längre behöver uppgifter men du behöver dem för rättsliga språk eller om du invänder mot Bolagets behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av Bolagets eller tredje delar berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar:

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. Bolaget får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Bolaget inte kan presentera tvingande berättigade för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Bolaget får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga språk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får Bolaget inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på "avsluta prenumeration" i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig.

Rätt till dataportabilitet:

Du har i vissa fall rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och Bolaget samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från Bolaget till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen:

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.


6. Cookies

När du besöker vår webbsida använder vi oss av cookies och liknande spårningstekniker. Vår webbsida använder sig av cookies för att skilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att erbjuda dig som användare den bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbsida, samt att vi ska kunna utveckla hemsidan, våra produkter och tjänster. En cookie är en liten fil bestående av små textrader och siffror som lagras som en fil på din hårddisk eller på din webbläsare. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. För att få den bästa möjliga upplevelsen av den här webbplatsen samt för att ta del av personliga anpassade egenskaper, bör din dator, surfplatta eller smartphone vara inställd på att acceptera cookies. Genom att besöka eller använda denna webbsida med din webbläsare inställd på att acceptera cookies, godkänner du därmed vårt användande av cookies för nedanstående ändamål.

Prestashop Cookies: för att behålla din kunddata och hålla dig inloggad, löper ut 20 dagar efter senaste interaktion.

Vakt: en plattform som vi använder för att kontrollera fel

Google Analytics Cookies: för analytiska ändamål

Facebook-kakor: för analytiska ändamål

Du kan närsomhelst blockera cookies genom att inaktivera den inställning som används i din webbläsare som tillåter användandet av cookies. Det är viktigt att notera att du använder dig av en inställning i din webbläsare som blockerar alla cookies (väsentliga cookies inkluderade), är det möjligt att du inte längre får tillgång till alla funktioner på webbsidan.


7. Länkar till andra webbplatser och sociala plug-ins

I de fall Tjänsten hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är en sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Bolaget frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

I Tjänsten kan du ibland erbjuda att dela information från Tjänsten på sociala medier, som t.ex. Facebook eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Vi har inte något inflytande över informationen som sociala medier samlar in med hjälp av dessa plug-ins som du väljer att använda dem. Vi uppmanar dig därför att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamling av uppgifter som sker genom sociala plug-ins.


8. Ändringar i Personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår personuppgiftspolicy utan föregående meddelande. Vid förändringar kommer detta att göras på webbsidan eller skickas med e-post till dig. Den uppdaterade versionen hittar du alltid här .

9. Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.


10. Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Bolaget Framkalla Europe AB
E-postadress: hello@framkalla.com


Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-05-22